Provincie West-vlaanderen

Oproep WinVorm juli 2017


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie West-Vlaanderen
Postadres :  Provinciehuis Boeverbos, Koning LeopoldIII-laan 41 ,BE -8200   Brugge
Contactpersoon:   Nele Zwaenepoel
E-mail:   nele.zwaenepoel@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.west-vlaanderen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280160


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep WinVorm juli 2017  
Referentienummer:   West-Vlaanderen-OW17-2-F12_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71200000II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.4. Beschrijving
Oproep WinVorm 2017 juli. Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw
en landschapsarchitectuur. Oproep tot kandidaatstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden
opgenomen voor de uitvoering van diensten voor steden en gemeenten, ocmw, intercommunales, provincie,
politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie West-Vlaanderen. De
organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales
WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-08-25   16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-07-17