Brussels Airport Company Sa

Bouwen van voorzieningen voor drie vliegtuigspotterslocaties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brussels Airport Company NV
Postadres :  August Reyerslaan 80, BluePoint Brussels , BE - 1030   Brussel
Contactpersoon:   Procurement
E-mail:   spottersinfrastructure@brusselsairport.be
Internetadres(sen):   www.brusselsairport.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279915


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van voorzieningen voor drie vliegtuigspotterslocaties  
Referentienummer:   BAC nv-BAC/STD/PMO/RFQ/2017/039-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45220000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bouwen van voorzieningen voor vliegtuigspotters op drie locaties met in totaal twee parkings en twee verhoogde elementen in het landschap gelegen te Steenokkerzeel & Zaventem
Locatie Caricole:
inrichting van het bestaande landschap met een uitkijkplatform in een staal/houten structuur, samen met een parking.
Locatie Speelbos:
inrichting van het bestaande landschap met een uitkijkplatform in een staal/houten structuur, samen met speelelementen
Locatie Approach 25L
Parking van een beperkte omvang van +/- 16 plaatsen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-07-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijlage Template Referentie Werken toegevoegd aan de publicatie in de Free Market conform aan de aanverwante Selectieleidraad.