Stad Antwerpen

Emissie-inventarissen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Antwerpen
Postadres :  Francis Wellesplein 1 ,BE -2018   Antwerpen
Contactpersoon:   Patrik Van Ostaeyen
E-mail:   patrik.vanostaeyen@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   www.antwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280461


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Emissie-inventarissen  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2017/4615B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90711000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In het eenparig goedgekeurde klimaatplan uit 2015 stelt de stad dat ze jaarlijks emissie-inventarissen wil ontwikkelen. Voor deze specifieke opdracht betekent dat de monitoring zal gebeuren voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018, waarbij 2015 en 2017 exclusief de ETS-industrie zijn en 2016 en 2018 inclusief de ETS industrie zijn.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
In het eenparig goedgekeurde klimaatplan uit 2015 stelt de stad dat ze jaarlijks emissie-inventarissen wil ontwikkelen. Voor deze specifieke opdracht betekent dat de monitoring zal gebeuren voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018, waarbij 2015 en 2017 exclusief de ETS-industrie zijn en 2016 en 2018 inclusief de ETS industrie zijn.AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-08-23   11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De exacte verbintenistermijn bedraagt 90 kalenderdagen.
VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-07-17