Digipolis

.Net ontwikkelaar Back End


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Digipolis
Postadres :  Bellevue 1 ,BE -9050   Ledeberg (Gent)
Contactpersoon:   Maarten Van Overbeke
Tel:   +32 92660900
Fax:   +32 92315521
E-mail:   overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Internetadres(sen):   www.digipolis.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280442


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
.Net ontwikkelaar Back End  
Referentienummer:   DP-G000188-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Digipolis Gent is op zoek naar een .Net developer back end die samen met andere collega's:
- de bestaande ontwikkelingen verder uitbouwen
- mee aan het ontwerp staan van nieuwe .Net software voor de Groep Gent.
Dit houdt in:
- meehelpen met de ontwikkeling
- aanreiken van oplossingen voor problemen
- testen van de ontwikkeling
- documentatie van bovenstaande
De duurtijd van de opdracht bedraagt: min. 70 MD, max 400 MD
Start van de opdracht: september 2017
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kantoren Gent - Bellevue 1 te Ledeberg
II.2.4. Beschrijving
Digipolis Gent is op zoek naar een .Net developer back end die samen met andere collega's:
- de bestaande ontwikkelingen verder uitbouwen
- mee aan het ontwerp staan van nieuwe .Net software voor de Groep Gent.
Dit houdt in:
- meehelpen met de ontwikkeling
- aanreiken van oplossingen voor problemen
- testen van de ontwikkeling
- documentatie van bovenstaande
De duurtijd van de opdracht bedraagt: min. 70 MD, max 400 MD
Start van de opdracht: september 2017AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/AAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-08-24   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Digipolis
Bellevue 1 ,  BE - 9050   Ledeberg (Gent)
Tel:   +32 92660900
Fax:   +32 92315521
E-mail:   overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Internetadres(sen):   www.digipolis.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-07-17