Stad Brussel - Departement Stedenbouw - Afdeling Bouwkunst

Ontwerpwedstrijd met als voorwerp de ontwikkeling van een model voor een gebouw waarin een frituur kan worden ondergebracht


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Ville de Bruxelles - Département Urbanisme - Section Architecture
Postadres :  Boulevard Anspach 6 ,BE -1000   Bruxelles
E-mail:   secarch@brucity.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280449


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerpwedstrijd met als voorwerp de ontwikkeling van een model voor een gebouw waarin een frituur kan worden ondergebracht  
Referentienummer:   VBX-Architecture-0602/V004/2017/URB-F12_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71200000II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.4. Beschrijving
Ontwerpwedstrijd met als voorwerp de ontwikkeling van een model voor een gebouw waarin een frituur kan worden ondergebrachtAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-10-17   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Deze publicatie gaat over de uitstel van da datum voor de opening van de offertes van de opdracht 0602/V004/2017.De offertes moeten ingediend worden op e-tendering via het hierboven dossiernummer
VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staat ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-07-17