Antwerpen

Restauratie en casco afwerken koetshuizen en restauratie tuinmuur, park Sorghvliedt


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 ,BE -2000   Antwerpen
E-mail:   marina.vandertaelen@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280462


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie en casco afwerken koetshuizen en restauratie tuinmuur, park Sorghvliedt  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2017/4750-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratie en casco afwerken koetshuizen en restauratie tuinmuur, park Sorghvliedt
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Restauratie en casco afwerken koetshuizen en restauratie tuinmuur, park SorghvliedtAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-08-29   09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De inschrijver blijft verbonden door zijn offerte gedurende 240 dagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst (zie ook bestek onder titel III.4 "Verbintenistermijn".
VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-07-17