Belgische Technische Cooperatie

Levering van geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen voor openbare gezondheidscentra in West-Nijl en Rwenzori, Oeganda


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Belgische Technische Cooperatie
Postadres :  Hoogstraat 147 ,UG   Brussel
E-mail:   thibault.vanderauwera@btcctb.org
Internetadres(sen):   http://www.btcctb.org   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280457


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen voor openbare gezondheidscentra in West-Nijl en Rwenzori, Oeganda  
Referentienummer:   BTCCTB-UGA321-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen voor openbare gezondheidscentra in West-Nijl en Rwenzori, Oeganda
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Oeganda
II.2.4. Beschrijving
Levering van geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen voor openbare gezondheidscentra in West-Nijl en Rwenzori, OegandaAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bijzonder bestek op www.btcctb.org / OverheidsopdrachtenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-08-09   02:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :  EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2017-10-16


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bijzonder bestek op www.btcctb.org / Overheidsopdrachten
VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE   Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE   Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-07-17