Construction Tender Day

14/09/2017

 
Online Inschrijving

Waarom ?

De nieuwe wet overheidsopdrachten treedt op 30 juni 2017 in werking. Er zal veel veranderen bij de plaatsing van overheidsopdrachten voor werken maar ook de AUR wijzigt. EBP informeert u hierover tijdens de Construction Tender Day.
Daarnaast aandacht voor BIM, het  wijzigen  van de opdracht tijdens de uitvoering, werken in onderaanneming bij overheidsopdrachten en alles wat u moet weten over straffen, boetes, vragen en klachten.
Nieuw is een zaal speciaal voor de wegenbouw
Ook dit jaar hebben we weer een panel experts bereid gevonden om al uw vragen te beantwoorden. U ontvangt tips die direct toepasbaar zijn in uw dagelijkse praktijk. Bekijk hieronder het volledige programma.

Voor wie ?

  • Aankopers, juristen, publieke bouwheren en anderen werkzaam in de diverse overheden
  • Iedereen die werkzaam is bij de overheid en betrokken is bij werken
  • Aannemers, advocaten, architecten en andere externe adviesverleners

Programma 

 

Zaal Bouw (NL)

09:00 – 11:00
Nieuwe wet overheidsopdrachten: de veranderingen voor overheidsopdrachten en de impact op de bouwsector.
- Welke zijn de belangrijkste nieuwe begrippen uit de nieuwe regelgeving ?
- Welke zijn de werkelijke veranderingen in de gunningsprocedures en de aanbestedingstechnieken voor de werken-sector?  
- Zijn er nieuwe mogelijkheden om te onderhandelen ?  
- Nieuwigheden inzake de selectie: self-cleaning en UEA?
- Nieuwigheden inzake de regelmatigheid van offertes en abnormale prijzen?
- Vooruitblik naar de wijzigingen in het AUR: wat gaat er veranderen tijdens de uitvoering ?
- Wat te doen met de lopende procedures ?  
Simon Verhoeven - Advocaat
Equator

11:00 – 11:30  Koffiepauze

11:30 – 12:30 
Wijzigingen en claims onder de nieuwe regelgeving. 
- Toelichting bij de algemene principes.
- Wijzigingen volgens de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving: wat kan onder de nieuwe regelgeving? 
- Hoe verhouden de claims zich tot de wijzigingen in het nieuwe overheidsopdrachtenrecht? 
- Enkele algemene principes inzake de vergoeding voor wijzigingen en claims.
Marco Schoups en Jelena Adriaenssens - Advocaten
Schoups

12:30 – 13:30  Lunch


13:30 - 14:30 
BIM en overheidsopdrachten 
- Wat is BIM? Wat betekent werken in BIM voor een aanbestedende overheid?
- Welke gunningswijze  kiest u wanneer u in BIM wenst te werken?  Welke zijn de consequenties van  deze keuze? 
- Aandachtspunten tijdens de uitvoering.  
- Welke nieuwe verantwoordelijkheden rusten op de schouders van de aanbestedende overheid? 
Christophe Lenders - Advocaat
GSJ

14:30 - 15:30 
De do’s en don’ts bij werken in onderaanneming bij overheidsopdrachten
- Welke eisen kan de publieke opdrachtgever aan de onderaannemer stellen? 
- Telt kennis en ervaring van de onderaannemer mee bij de beoordeling van de offertes? Nu? En in de nieuwe wetgeving? 
- In hoeverre kan de onderaannemer rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld door de publieke opdrachtgever?  
- Betaling van de onderaannemer: kan de onderaannemer rechtstreekse betaald worden door de publieke opdrachtgever? En wat betekent dit voor de hoofdaannemer? 
Frank Judo - Advocaat
Liedekerke

  Programma Wegen (FR -NL )

09:00 – 11:00
Nieuwe wet overheidsopdrachten: de veranderingen voor overheidsopdrachten en de impact op de bouwsector.
- Welke zijn de belangrijkste nieuwe begrippen uit de nieuwe regelgeving?  
- Welke zijn de werkelijke veranderingen in de gunningsprocedures en de aanbestedingstechnieken voor de werken-sector?  
- Zijn er nieuwe mogelijkheden om te onderhandelen?  
- Nieuwigheden inzake de selectie: self-cleaning en UEA?
- Nieuwigheden inzake de regelmatigheid van offertes en abnormale prijzen?
- Vooruitblik naar de wijzigingen in het AUR: wat gaat er veranderen tijdens de uitvoering?
- Wat te doen met de lopende procedures ?  
Simon Verhoeven - Advocaat
Equator

11:00 – 11:30  Pause café


11:30 -12:30
Praktijkvoorbeeld: Het gebruik van BIM in de wegenbouw.
- Waarom BIM gebruiken in de wegenbouw? Welke zijn de voordelen voor opdrachtgever,  aannemer en andere betrokkenen?
- Hoe verandert de ontwerpfase? De uitvoering en het onderhoud van de wegen?
- Hoe zit het met kostenbesparingen? Hoe zijn deze te realiseren?
- Welke zijn de aandachtspunten wanneer men start met werken met BIM?  Tips uit de praktijk.
Jordy Brouwers  - Adviseur techniek en innovatie
Geonius


12:30 – 13:30      Lunch


13:30  - 14:30
Boetes, straffen, vragen, klachten en verzoeken: zaken om rekening mee te houden  bij de uitvoering  van de opdracht.  (NL)
- Wanneer is er sprake van het in gebreke blijven van de opdrachtnemer? 
- Wat indien het in gebreke blijven van de opdrachtnemer een direct gevolg is van het falen van een 3e partij waarvoor de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is?  En wat als de oorzaak bij de opdrachtgever ligt? Welke zijn de gevolgen voor de betrokken partijen?
- Welke actiemiddelen staan ter beschikking van de aanbestedende overheid?  Kan hierover  onderhandeld worden  bij het opstellen van het contract?  Welke zijn de aandachtspunten?
- Wat zijn rechtsgronden voor het indienen van klachten en verzoeken door de opdrachtnemer? Hoe moet de opdrachtgever deze klachten en verzoeken beoordelen?
-  Wanneer is er sprake van  onvoorzienbare omstandigheden?  Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van de opdracht?
- Hoe wordt de omvang van een compensatie of vergoeding bepaald? Wat is de werkelijke schade en hoe moet deze bewezen worden?
- Actuele jurisprudentie en praktijkvoorbeelden.

Bart Gheysens -  juridisch adviseur overheidsopdrachten
Vlaamse Overheid


14:-30 – 15:30
Les grandes nouveautés de la plateforme d’échanges et de promotion pour le secteur routier.  (FR) 
- Les nouveaux projets en cours. 
Orateur t.b.c. Salle Construction (FR)

09:00 – 11:00
La nouvelle loi sur les marchés publics : l’impact sur les marchés publics de travaux.
Quels sont les nouveaux modes de passation et comment tirer parti des possibilités étendues de négociation ?
- La sélection qualitative : quelles sont les nouveautés en matière de capacité financière et d’agréation et comment utiliser le DUME ? 
- Le critère du prix ou du coût : quelle importance y accorder en matière de travaux, et comment identifier un prix anormalement bas ou haut sous la nouvelle réglementation ?
- Le pouvoir adjudicateur peut-il limiter la sous-traitance, et en quoi consistent les nouvelles mesures de lutte contre le dumping social ?
- À quelles conditions une révision du marché est-elle possible, notamment sous le nouveau régime des circonstances imprévisibles ?
Vincent Ost & Maxime Vanderstraeten - Avocats
Liedekerke

11:00 – 11:30  Pause café

11:30 – 12:30 
Modifications et «claims» dans la nouvelle réglementation. 
- Quels sont les principes généraux? 
- Modifications en cours d’exécution : quelles possibilités dans la nouvelle réglementation.
- Quel est le rapport entre les claims et les modifications dans la nouvelle loi des marchés publics.
- Les principes généraux concernant les indemnités pour modifications et claims.
Myriam Lahbib - Avocat
Schoups

12:30 – 13:30  Pause déjeuner


BIM et marchés Publics 
- Le recours au BIM est-il obligatoire ou admis en matière de marché public ?  Aperçu des textes législatifs applicables.
- Quels sont les étapes en amont du marché public de travaux pour implémenter le BIM ?
- Quels sont les points d’attention pour l’attribution du marché public de travaux ? Quelles clauses à prévoir dans le cahier spécial des charges ? 
- Quels sont les impacts du BIM au niveau de l’exécution ? Quelles sont les responsabilités nouvelles du pouvoir adjudicateur ?
Christophe Dubois et Louis Vansnick - Avocats
Equal


Travailler en  sous-traitance dans des marchés publics
- Quelles sont les exigences que le donneur d’ordre public peut imposer au sous-traitant ? 
- La connaissance et l’expérience, sont-elles prises en considération dans l’évaluation des offres ? Quelle évolution dans la nouvelle loi par rapport à hier ?
- Dans quelle mesure, le sous-traitant peut-il être tenu directement responsable par le donneur d’ordre public ?  
- Le changement de sous-traitant en cours d’exécution est-il admis ? Dans l’affirmative, à quelles conditions ?
- Paiement du sous-traitant : le sous-traitant, peut-il être payé directement par le donneur d’ordre public ? Et qu’est-ce que cela signifie pour l’entrepreneur principal ? 
Marie Vastmans - Avocat
Xirius-->

Praktische informatie

Duur: Volledige dag / 9u00 - 15u30
Prijs voor bedrijf: 460.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 460.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

  • Koffiepauze
  • Lunch
  • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 14 september 2017.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in Thon Hotel Bristol Stephanie

Locatie :
Thon Hotel Bristol Stephanie
Avenue Louise 91-93
1050 Elsene

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Dit BTW-nummer is niet correct !

Nu inschrijven

inschrijven