Sustainable Tender Day

04/10/2018

 
Online Inschrijving

Tijdens de Sustainable Tender Day op donderdag 4 oktober komt u alle laatste nieuwigheden te weten over duurzame overheidsopdrachten. Laat u inspireren door experten in uw vakgebied en verruim uw kennis.

Waarom ?

Hoe duurzaamheid en overheidsopdrachten linken ?
Op dit event leggen we de link tussen duurzaamheid en overheidsopdrachten.

We trachten de deelnemers de praktische kennis aan te reiken om duurzaamheid in hun aankoopbeleid te integreren. Het integreren van duurzaamheid in het aankoopbeleid van de publieke sector is een must. Op dit event trachten we toe te lichten hoe je dit op efficiënte wijze kan bewerkstelligen. De integratie van duurzaamheid in het aankoopbeleid kan op verschillende niveaus: Keuze van de procedure, clausules in het lastenboek, ... . Het invoeren van een duurzaamheidsbeleid zal echter steeds beginnen bij het uitzetten van een concrete strategie.  

Niettegenstaande de wil bij de overheden voldoende aanwezig is, lijkt vooral een gebrek aan kennis van de mogelijkheden en opportuniteiten een drempel om voluit voor duurzaamheid te kiezen.

Veel voorkomende vooroordelen zijn: het twijfelen aan de efficiëntie van de genomen maatregelen, het duurdere prijskaartje dat aan duurzame producten hangt, ... . Daarom heeft dit event als belangrijkste doel deze vooroordelen weg te werken, of op zijn minst te nuanceren.  

Naast het op peil brengen van de kennis van de deelnemers, probeert dit event het langetermijndenken te stimuleren. Een absolute noodzaak voor een duurzaam beleid. De sessies worden gebracht door experten uit de publieke en de private sector die actief zijn in dit domein.

Voor wie ?

Aankopers uit publieke instellingen op federaal, regionaal, provinciaal, lokaal niveau evenals OCMW’s zorginstellingen, scholen, politiezones, beleidsmedewerkers, juristen.
Accountmanagers, commercieel directeuren, salesverantwoordelijken uit bedrijven die zaken doen met publieke sector.
Advocaten, juristen en andere  externe adviseurs.  

Programma 

Salle néerlandophone

09:00 - 09:30 
De drie pijlers van duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten 
- Politiek engagement voor duurzame overheidsopdrachten 
- Wat is een duurzame overheidsopdracht?
- Waarom duurzaam kopen? 
- In welke opdrachten kunnen we sociale, ethische en milieuclausules opnemen? 

09:30 - 11:00
Het juridische kader voor de integratie van duurzame criteria in de overheidsopdrachten 
- De ethische, sociale en milieuclausules definiëren 
- De regelgeving analyseren die van toepassing is op Europees, nationaal en regionaal niveau: wat zijn de gevolgen voor de opmaak van het bestek? 
- In welke stadia mag men de duurzaamheidscriteria toepassen? 
Definitie van de opdracht, kwalitatieve selectie, toewijzingscriteria, technische clausules, uitsluitingsclausules

11:00 - 11:30 Coffee Break 

11:30 - 12:30
Een proactieve benadering starten, sensibiliseren en informeren met het oog op een betere integratie van de duurzaamheidscriteria
 
- Zich alle fasen van het aankoopproces eigen maken 
- De behoefte definiëren, de opdracht en de aankoopstrategie analyseren 
- De leveranciers, onderhandeling en contractualisering selecteren
- De leveranciers beoordelen 
- De verantwoordelijkheid in elke fase van het aankoopproces kiezen 
- Een retro-werkschema bepalen en volgen

12:30 - 13:30 Lunch Break 

13:30 - 14:15
Panelgesprek - Welke sociale criteria zijn het meest afgestemd op uw opdracht?
Kom naar ons toe met uw specifieke vragen en problematiek en vertrek met concrete oplossingen en werkwijzen (tweetalige sessie met tweetalige moderator) 
Michaël Lans - Public relations, FEBRAP

14:15 - 15:00
Panelgesprek - Welke milieucriteria zijn het meest afgestemd op uw opdracht? 
Kom naar ons toe met uw vragen en problematiek en vertrek met concrete oplossingen en werkwijzen 
Kristien Devos - Senior consultant, EBP

15:00 - 15:30
Recente ingebruikname van de eerste, 100% elektrische bus 
Vertegenwoordiger van het project, MIVB

15:30 - 16:00 Coffee Break 

16:00 - 17:00 
Een klimaatplan begrijpen, uitwerken en uitvoeren in uw stad of gemeente
 
- Diagnose en mobilisering 
- Het plan opbouwen: de kosten van niet-handelen vs. de kosten van handelen 
- Uitvoering
- Hoe de burgers responsabiliseren
Groene Lo2T - Daan Vanheel & Veerle Scherre, Gemeente Wichelen

In samenwerking met Green solutions Awards -Construction21 :

17:00 - 18:00 Receptie 
18:00 - 19:30 Prijsuitreiking Green solutions Awards
19:30 - 20:30 Networking - Open bar  


Salle francophone

09:00 - 09:30 
Les trois piliers du développement durable dans les marchés publics
- Engagements politiques en faveur des marchés publics durables
- Qu'est-ce qu'un marché public durable ?
- Pourquoi acheter durable ?

09:30 - 11:00
Le Cadre juridique de l’intégration de critères durables dans les marchés publics
- Définir les clauses environnementales, sociales et éthiques 
- Analyser la règlementation applicable aux niveaux européens, national et régional : quelles sont les conséquences sur la rédaction du cahier de charges ?
- A quels stades peut-on appliquer les critères de durabilité ?
Définition du marché, sélection qualitative, critères d’attribution, clauses techniques et clauses d’exclusion
Pierre Goffart - Département du Développement durable, SPW

11:00 - 11:30 Coffee Break 

11:30 - 12:30
Initier une démarche proactive, sensibiliser et informer en vue d’une meilleure intégration des critères de durabilité
- S’approprier toutes les étapes du processus des achats
- Définir le besoin, analyser le marché et la stratégie des achats
- Sélectionner et évaluer les fournisseurs
- La négociation et la contractualisation
- Spécifier la responsabilité à chaque étape du processus des achats
- Définir et suivre un rétroplanning de travail

12:30 - 13:30 Lunch Break 

13:30 - 14:15
Débat/session interactive - Quels sont les critères sociaux les plus adaptés à votre marché?
Venez avec vos questions spécifiques et problématiques et repartez avec des solutions et pistes concrètes ! 
Stephanie Leclercq - Responsable des pôles Alternance et Clauses Sociales, Actiris 
Jean-Luc Bodson - chargé de mission, SAW-B 

14:15 - 15:00
Débat/session interactive - Quels sont les critères environnementaux les plus adaptés à votre marché ? 
Posez des questions spécifiques et problématiques et repartez avec des solutions et pistes concrètes !
Corentin Brisbois - Juriste, Ville de Bruxelles 

15:00 - 15:30
Inauguration récente du premier bus 100% électrique 
Representant du projet - STIB

15:30 - 16:00 Coffee Break 

16:00 - 17:00 
Comprendre, construire et mettre en oeuvre un plan climat dans sa ville ou commune

- Diagnostiquer et mobiliser
- Elaborer un plan : le coût de l'inaction vs le coût de l'action
- Mise en œuvre
- Comment responsabiliser les citoyens 
Sassia Lettoun - coordinatrice Agenda 21 local, Région de Bruxelles-Capitale

En parteniariat avec Green solutions Awards - Construction21 :

17:00 - 18:00 Réception / Receptie 
18:00 - 19:30 Remise de Prix - Green solutions Awards
19:30 - 20:30 Networking - Open bar  

04/10/2018 Brussel

Praktische informatie

Duur:
Prijs voor bedrijf :: 650.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 495.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

  • Koffiepauze
  • Lunch
  • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 4 oktober 2018.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in

Locatie :


Brussel

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.Nu inschrijven

inschrijven