Brugge

Raamcontract voor leveren maaltijden in personeelsrestaurant.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Veronique De Boi
E-mail: veronique.deboi@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337300


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor leveren maaltijden in personeelsrestaurant. 
Referentienummer: Brugge-Raamcontract voor leveren maaltijden in personeelsrestaurant-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15894200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamcontract voor het leveren van maaltijden in het personeelsrestaurant en op 3 extra locaties op Brugs grondgebied ten behoeve van het personeel en gepensioneerde medewerkers van Stad Brugge, inclusief bestel- en betaalmodule.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Blinde Ezelstr 1, Brugge.Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.AC Walwein, Walweinstr 20, 8000 Brugge.AC Sint-Pieters, Sint-Pieterskerklaan 58, 8000 Brugge.
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract voor het leveren van maaltijden in het personeelsrestaurant. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-07-01
Verlenging mogelijk: JA
Mits gunstige evaluatie kan het contract verlengd worden voor een periode van 3 jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Opdrachtencentrale
Blinde Ezelstraat 1 - 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-28