Az Sint-lucas Brugge

RAAMCONTRACT VOOR LEVERING VAN VLEES


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Postadres: Sint-Lucaslaan 29,BE-8310 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Nina Porwolik
Tel: +32 50365430
Fax: +32 50365426
E-mail: Nina.Porwolik@stlucas.be
Internetadres(sen): www.stlucas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMCONTRACT VOOR LEVERING VAN VLEES 
Referentienummer: 2019/006/npor
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze raamovereenkomst omvat de levering van diverse vleesproducten met uitzondering van charcuterie en vleessalades.
Elk perceel kan aan een andere leverancier worden gegund. Er is geen beperking op het indienen van percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Rundsvlees 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Kalfsvlees 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Gevogelte 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Varkensvlees 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Lam en wild 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Bereidingen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring toevoegen betreffende de totale omzet én betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De omzet van de afgelopen 3 jaar moet minimum 2 keer de waarde zijn van de totale waarde van percelen waarvoor werd ingediend.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. 1) Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.2) De inschrijver moet aantonen dat hij aan de HACCP-normering voldoet volgens het KB van 14/11/2003.3) De inschrijver dient BRC -gecertificeerd te zijn.4) De inschrijver dient ISO-gecertificeerd te zijn;5) In het kader van de Allergenen wetgeving van 13/12/2014 dient de inschrijver ervoor te zorgen dat de aanbestedende overheid steeds, online, toegang heeft tot de technische fiches van de aangeboden producten. Deze fiches dienen altijd up-to-date te zijn.

Eventuele minimumeisen:
1. 1) Referenties van 5 afnemers
2) Aanleveren van de nodige bewijsstukken
3) Aanleveren van de nodige bewijsstukken. Bijkomend dient de inschrijver ook het bij het bestek gevoegde document 'Algemene hygiëne-eisen leverancier' in te vullen. De inhoud van dit document zal worden afgetoetst tijdens het geplande bedrijfsbezoek
4) Aanleveren van de nodige bewijsstukken
5) Alle fiches van de aangeboden producten dienen op het moment van de evaluatie van de technische bekwaamheid online raadpleegbaar en up-to-date te zijn


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-17
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-20
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
KAZERNEVEST 3, BE-8000 BRUGGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-27