Gemeente Zwevegem

Bereiden en leveren van duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst, 2019-2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Zwevegem
Postadres: Blokkestraat 29 bus 1,BE-8550 Zwevegem
Contactpersoon: Mevrouw Evi D'haene
Tel: +32 56765200
Fax: +32 56765568
E-mail: evi.dhaene@ocmw.zwevegem.be
Internetadres(sen): www.zwevegem.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bereiden en leveren van duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst, 2019-2022 
Referentienummer: 2019002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55523100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze diensten: Bereiden en leveren van duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst, 2019-2022.
Toelichting: Voorwerp van deze diensten: Bereiding en levering van maaltijden voor diverse basisscholen en voor jeugddienst Zwevegem, voor de schooljaren 2019-2020, 2020-2021, en 2021-2022.
Plaats van dienstverlening: Deelnemende basisscholen en jeugddienst in de gemeente groot-Zwevegem.
De opdracht is opgedeeld in twee percelen:
Perceel 1 "Bereiding en levering van warme maaltijden voor de scholen van Zwevegem"
Dit perceel omvat maaltijden op schooldagen voor:
- bassischolen van het gemeentelijk basisonderwijs.
- basisscholen van het vrij basisonderwijs.
Perceel 2 "Bereiding en levering van maaltijden voor de jeugddienst gemeente Zwevegem"
Dit perceel betreft maaltijden voor activiteiten/kampen tijdens schoolvakanties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Bereiding en levering van warme maaltijden voor de scholen van Zwevegem 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-06-30

Lot 2

II.2.1. Benaming
Bereiding en levering van maaltijden voor de jeugddienst gemeente Zwevegem 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-06-30


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-29 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-28