Gemeente Zwevegem

Bereiden en leveren van duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst, 2019-2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Zwevegem
Postadres: Blokkestraat 29 bus 1,BE-8550 Zwevegem
Contactpersoon: Mevrouw Evi D'haene
Tel: +32 56765200
Fax: +32 56765568
E-mail: evi.dhaene@ocmw.zwevegem.be
Internetadres(sen): www.zwevegem.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bereiden en leveren van duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst, 2019-2022 
Referentienummer: 2019002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55523100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze diensten: Bereiden en leveren van duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst, 2019-2022.
Toelichting: Voorwerp van deze diensten: Bereiding en levering van maaltijden voor diverse basisscholen en voor jeugddienst Zwevegem, voor de schooljaren 2019-2020, 2020-2021, en 2021-2022.
Plaats van dienstverlening: Deelnemende basisscholen en jeugddienst in de gemeente groot-Zwevegem.
De opdracht is opgedeeld in twee percelen:
Perceel 1 "Bereiding en levering van warme maaltijden voor de scholen van Zwevegem"
Dit perceel omvat maaltijden op schooldagen voor:
- bassischolen van het gemeentelijk basisonderwijs.
- basisscholen van het vrij basisonderwijs.
Perceel 2 "Bereiding en levering van maaltijden voor de jeugddienst gemeente Zwevegem"
Dit perceel betreft maaltijden voor activiteiten/kampen tijdens schoolvakanties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Bereiding en levering van warme maaltijden voor de scholen van Zwevegem 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Bereiding en levering van maaltijden voor de jeugddienst gemeente Zwevegem 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 064-149855

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bereiding en levering van warme maaltijden voor de scholen van Zwevegem

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 2: Bereiding en levering van maaltijden voor de jeugddienst gemeente Zwevegem

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-01