Gemeentebestuur Knokke-heist

Leveren schoolmaaltijden schooljaar 2019-2020 en 2020-2021


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Knokke-Heist
Postadres: A. Verweeplein 1,BE-8300 Knokke-Heist
Tel: +32 50630100
Fax: +32 50630159
E-mail: Knokke-heist@knokke-heist.be
Internetadres(sen): www.knokke-heist.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren schoolmaaltijden schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 
Referentienummer: 2019/1302/CON/SM
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55523100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-02


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuwe bijlage toegevoegd "inventaris aanpassing" met correct btw-tarief.