Scholengroep Impact

Leveren van warme schoolmaaltijden scholengroep impact


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep impact
Postadres: Rijselstraat 3b,BE-8200 Sint-Michiels Brugge
Contactpersoon: michael van de straete
Tel: +32 50800075
E-mail: michael.van.de.straete@scholengroepimpact.be
Internetadres(sen): http://www.scholengroepimpact.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337538


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van warme schoolmaaltijden scholengroep impact 
Referentienummer: SGR25-2019093-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55524000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van warme schoolmaaltijden voor de instellingen behorende tot scholengroep impact
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
schoolmaaltijden voor scholengroep impact 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09