Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

Aanpassingswerken ten behoeve van de verkeersveiligheid op de gewestwegen in Vervoersregio Gent.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92101263
Fax: +32 92311250
E-mail: lieven.brabants@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334577


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanpassingswerken ten behoeve van de verkeersveiligheid op de gewestwegen in Vervoersregio Gent. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/D400/48-1M3D8H/19/8-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Allerlei aanpassingswerken van al dan niet beperkte omvang tot verbetering van de verkeersveiligheid op de gewestwegen in de Vervoersregio Gent.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-11
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-18
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-11
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-18
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbesteding werd verdaagd naar donderdag 18/04/2019 om 10u30.