Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Oriënterende en voorbereidende acties voor niet-werkende werkzoekenden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: regie@vdab.be
Tel: +32 486569109
E-mail: regie@vdab.be
Internetadres(sen): http://www.vdab.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336663


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oriënterende en voorbereidende acties voor niet-werkende werkzoekenden 
Referentienummer: VDAB - afdeling Regie-2019/50066-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80530000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdrachten binnen deze raamovereenkomst bestaan uit het organiseren van oriënterende en
voorbereidende acties (verder ook vooropleiding genoemd) verdeeld over verschillende percelen binnen Vlaanderen.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de percelen verwijzen we naar het bestek in bijlage. De publicatie bevat het bestek, de
algemene contractvoorwaarden en bijlage 1 tem 10.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vraag en antwoord