Diocesaan Schoolcomité Sint-niklaas Vzw

Renovatie turnzaal en kleedkamers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas
Postadres: Collegestraat 31,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Bernard Jadoul
Tel: +03 7659755
E-mail: bernard.jadoul@sjks.be
Internetadres(sen): www.sjks.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338942


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
renovatie turnzaal en kleedkamers 
Referentienummer: SJKS-Col.tu renovatie turnzaal H-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
renovatie turnzaal en kleedkamers
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
restauratie turnzaal en kleedkamers 
II.2.7. Looptijd
65 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-23
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Collegestraat 31 9100 Sint-Niklaas

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
rechtbank van eerste aanleg
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
rechtbank van eerste aanleg
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-13