Diocesaan Schoolcomité Sint-niklaas Vzw

Restauratie van gevel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas
Postadres: Collegestraat 31,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Bernard Jadoul
Tel: +03 7659755
E-mail: bernard.jadoul@sjks.be
Internetadres(sen): www.sjks.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338940


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie van gevel 
Referentienummer: SJKS-Col.g restauratie gevel-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
gevelrenovatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
gevelrenovatie 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
etendering mocht niet aangevinkt zijn

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg
justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
rechtbank van eerste aanleg
justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
rechtbank van eerste aanleg
justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-13