Handhaving Omgeving

Het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken i.f.v. het Onroerenderfgoeddecreet, hst. 11. Handhaving


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Handhaving Omgeving
Postadres: Koning Albert II-laan 20 bus 8 ,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dirk Van Oost
Tel: +32 479419299
E-mail: dirk.vanoost@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.omgevingvlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339320

I.3. Communicatie

Officiële benaming: handhaving omgeving - inspectie Oost-Vlaanderen OE
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 71,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Dirk Van Oost
Tel: +32 479419299
E-mail: dirk.vanoost@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.omgevingvlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339320

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken i.f.v. het Onroerenderfgoeddecreet, hst. 11. Handhaving 
Referentienummer: Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed-HH/OE/001-2018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
1. Werkgebied
De opdracht dient ter ondersteuning van het werkveld "handhaving onroerend erfgoed", een taak toebedeeld aan de afdeling Handhaving Omgeving, meer bepaald aan de inspecteur Onroerend Erfgoed. Binnen het werkveld worden verschillende deeltaken toegewezen via de methodiek van raamovereenkomsten, zoals de ondersteuning bij stabiliteitsproblematiek, de opruiming van panden en terreinen, het kraakvrij maken van panden, etc. Onderhavige opdracht heeft tot doel het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken aan beschermde panden en constructies.
2. Deelopdrachten
Het raamcontract bestaat uit deelopdrachten welke per deelopdracht expliciet zullen worden omschreven. In overleg met de opdrachtgever, het agentschap Onroerend Erfgoed en eventueel aangeduide specialisten worden methodiek, omvang, etc. bepaald.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: verspreid
II.2.4. Beschrijving
Het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken i.f.v. het Onroerenderfgoeddecreet, hst. 11. Handhaving 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
2 x 1 jaar verlenging mogelijk 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
- Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen: * aantonen van de maximale inzetbaarheid van het team van de opdrachtnemer: binnen welke termijn kan het team de opdracht opstarten en uitvoeren; * de uitvoeringstermijn is gelinkt aan het type opdracht, daartoe worden twee opstarttermijnen vooropgesteld: opdrachten van hoogdringendheid en normale opdrachten. In elk geval dient de inschrijver aan te tonen dat hij over kan gaan tot uitvoering van een opdracht binnen een termijn van drie werkdagen na vraag van de opdrachtgever. De inschrijver bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen aan de hand van een gedetailleerd plan van aanpak.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie technische bepalingen in het bestek p 11-12

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van state
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17