Brugge

Raamcontract voor leveren maaltijden in personeelsrestaurant.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Veronique De Boi
E-mail: veronique.deboi@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337300


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor leveren maaltijden in personeelsrestaurant. 
Referentienummer: Brugge-Raamcontract voor leveren maaltijden in personeelsrestaurant-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15894200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamcontract voor het leveren van maaltijden in het personeelsrestaurant en op 3 extra locaties op Brugs grondgebied ten behoeve van het personeel en gepensioneerde medewerkers van Stad Brugge, inclusief bestel- en betaalmodule.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een offerteformulier en inventaris aan het bestek toegevoegd