Ocmw Gent

Uitnodiging tot indienen offerte - WB Bloemekenswijk - verbouwing voormalige slagerij - algemene aanneming - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Gent
Postadres: Onderbergen 86,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Tomas Vandergucht
Tel: +32 92669169
E-mail: tomas.vandergucht@ocmw.gent
Internetadres(sen): www.ocmwgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - WB Bloemekenswijk - verbouwing voormalige slagerij - algemene aanneming - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: FM/2019/011
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Francisco Ferrerlaan 140 - Fuchiastraat 114
II.2.4. Beschrijving
WB Bloemekenswijk - verbouwing voormalige slagerij - algemene aanneming 
II.2.7. Looptijd
140 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.De kandidaat/inschrijver voegt wel volgend bewijsstuk bij zijn offerte:- een recent (max. 6 maand oud) uittreksel van het centrale strafregister (voor rechtspersonen).Je kan dit eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar: cjc-csr@just.fgov.be (mailadres centraal strafregister) met volgende gegevens:1. Naam rechtspersoon2. Ondernemingsnummer3. Adres4. Reden (in dit geval: overheidsopdracht)De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg de andere voorwaarden controleren.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De mimumvoorwaarden van financiële en economische aard, vereist krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken, zijn voldoende voor de financiële en economische draagkracht. De inschrijver voegt het bewijs van de vereiste erkenning bij zijn offerte.
Eventuele minimumeisen:
1. Voldoen aan de vereiste erkenning

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Als bewijs van de technische en beroepsbekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen:- een lijst met vergelijkbare projecten gedurende de afgelopen vijf jaar met het totaal bedrag van de eindafrekening per project. Onder vergelijkbare projecten wordt verstaan: het oprichten van gebouwen van dezelfde omvang (m²) en prijscategorie. De referenties, de vereiste erkenning, het bedrag en de tevredenheid moeten blijken uit certificaten die door het opdrachtgevend bestuur zijn opgesteld en ondertekend.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver heeft minimum 3 referentieprojecten met een projectwaarde van minimum 250.000 EUR excl. BTW, die voorlopig opgeleverd zijn in de laatste 5 jaar.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-05 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-03


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Een plaatsbezoek kan gemaakt worden na afspraak met Tomas Vandergucht (09 266 91 69)De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18