Provincialaat Broeders Van Liefde

Polyvalente sport- en ontspanningsruimte 'De Kei' verbouwen danszaal met afwerking en technieken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincialaat Broeders van Liefde
Postadres: Nieuwstraat 19,BE-9570 Lierde
Contactpersoon: Ophélie Declercq
Tel: +32 50300030
E-mail: ophelie.declercq@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): http://www.studiebureaulobelle.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339518


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Polyvalente sport- en ontspanningsruimte 'De Kei' verbouwen danszaal met afwerking en technieken. 
Referentienummer: Broeders van Liefde-W.0601-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92610000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft betrekking op het verbouwen van de zolder van de bestaande Basisschool 'de kei' te Lierde, Overheidsopdracht voor werken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Nieuwstraat 23 te 9570 Lierde
II.2.4. Beschrijving
Polyvalente sport- en ontspanningsruimte 'De Kei' verbouwen tot danszaal. 
II.2.7. Looptijd
75 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-16 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119, BE-9000 Gent
E-mail: gaelle.lobelle@studiebureau-lobelle.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119, BE-9000 Gent
E-mail: gaelle.lobelle@studiebureau-lobelle.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie bestek

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Studiebureau Lobelle BVBA
Gistelsteenweg 112, BE-8490 Varsenare
E-mail: gaelle.lobelle@studiebureau-lobelle.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19