Provincialaat Broeders Van Liefde

Polyvalente sport- en ontspanningsruimte 'De Kei' verbouwen danszaal met afwerking en technieken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincialaat Broeders van Liefde
Postadres: Nieuwstraat 19,BE-9570 Lierde
Contactpersoon: Ophélie Declercq
Tel: +32 50300030
E-mail: ophelie.declercq@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): http://www.studiebureaulobelle.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339518


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Polyvalente sport- en ontspanningsruimte 'De Kei' verbouwen danszaal met afwerking en technieken. 
Referentienummer: Broeders van Liefde-W.0601-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92610000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft betrekking op het verbouwen van de zolder van de bestaande Basisschool 'de kei' te Lierde, Overheidsopdracht voor werken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-23


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Plannen en bestek toegevoegd.