Az Delta Vzw

Voorgegaard vlees, gevogelte en vis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Delta vzw
Postadres: Rode-Kruisstraat 20,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Mevrouw Kathy Van Hevel
Tel: +32 51237622
E-mail: kathy.vanhevel@azdelta.be
Internetadres(sen): www.azdelta.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Voorgegaard vlees, gevogelte en vis 
Referentienummer: AZDELTA/2019/014
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 03311000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveringsplaats: diverse locaties
Situatie vanaf 01/05/2019
AZ Delta Campus Menen, Oude Leielaan 6 te 8930 Menen
AZ Delta Campus Westlaan, Westlaan 123 te 8800 Roeselare
AZ Delta Campus Wilgenstraat, Wilgenstraat 2 te 8800 Roeselare
AZ Delta Campus Brugsesteenweg, Brugsesteenweg 90 te 8800 Roeselare
AZ Delta Campus Rembert, Rembertlaan 21 te 8820 Torhout
Situatie vanaf 01/09/2019
AZ Delta Campus Westlaan, Westlaan 123 te 8800 Roeselare
AZ Delta Campus Wilgenstraat, Wilgenstraat 2 te 8800 Roeselare
AZ Delta Campus Rembert, Rembertlaan 21 te 8820 Torhout
AZ Delta nieuwbouw, Oekene
Situatie vanaf 01/12/2019
AZ Delta Campus Rembert, Rembertlaan 21 te 8820 Torhout
AZ Delta nieuwbouw, Oekene
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3820917.45 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Voorgegaard vlees en gevogelte 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Voorgegaard vis 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 028-061910

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Voorgegaard vlees en gevogelte

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: MECO nv
Postadres: LEEGAARDSDIJK 4,BE-8400 Oostende
Tel: +32 59709195
Fax: +32 59709720
E-mail: orders@meeonv.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.meconv.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Voorgegaard vis

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: GEFRA BVBA
Postadres: 'T Kloosterhof 19,BE-8200 Sint-Michiels
Tel: +32 50390039
Fax: +32 50389092
E-mail: olivierfrancois@gefra.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg (arrondissement Kortrijk), BE nvt

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
AZ Delta zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter.Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die u hierbij gedaan wordt.AZ Delta verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-25