Az Alma

Aanstellen ontwerper voor nieuwbouw K-stoelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Alma
Postadres: Ringlaan 15,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: De heer kenny verbeke
Tel: +32 93100467
E-mail: kenny.verbeke@azalma.be
Internetadres(sen): www.azalma.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen ontwerper voor nieuwbouw K-stoelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/REF/KV/DCA/003
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71220000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Dit is dus een overheidsopdracht voor diensten die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die bedoeld in de bepaling onder 18° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De concrete invulling van de opdracht is terug te vinden in het bestek/opdrachtdocument.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-29


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Communicatie - aanbestedingsstukken
In plaats van:
Het bestek + de link in de oorspronkelijk publicatie
Te lezen:
Aangepast bestek toegevoegd alsook een inplantingsplan + de link
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: communicatie - indieningswijze
In plaats van:
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
Te lezen:
het hierboven vermelde adres
Afdelingsnummer: II.2)
Perceel nr.: 1
In plaats van:
In het oorspronkelijk bestek was er geen inplantingsplan.
Te lezen:
Het inplantingsplan is toegevoegd ter duiding.
Afdelingsnummer: II.2)
Perceel nr.: 2
In plaats van:
In het oorspronkelijk bestek was er geen inplantingsplan.
Te lezen:
Het inplantingsplan is toegevoegd ter duiding.
Afdelingsnummer: II.2)
Perceel nr.: 3
In plaats van:
In het oorspronkelijk bestek was er geen inplantingsplan.
Te lezen:
Het inplantingsplan is toegevoegd ter duiding.
Afdelingsnummer: II.2)
Perceel nr.: 4
In plaats van:
In het oorspronkelijk bestek was er geen inplantingsplan.
Te lezen:
Het inplantingsplan is toegevoegd ter duiding.
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.
Te lezen:
De offertes dienen neergelegd op papier zoals beschreven in het bestek.
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: wijziging datum van opening
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-07
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 14:30
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-07
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgende punten zijn aangepast ingevolge de gepubliceerde rechtzetting:
1. Datum van opening
2. Indiendatum van de offertes - wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 14 mei 2019, 14u30
3. Wijze van neerleggen van de offertes (geen gebruik e-Tendering)
4. Een gesloten openingszitting van de offertes i.p.v. een digitale opening
5. Geen gebruik UEA
6. Inschrijvers leggen informatie neer m.b.t. ondertekenaar offerte
7. Toevoeging inplantingsplan