Scholengroep Impact

Leveren van warme schoolmaaltijden scholengroep impact


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep impact
Postadres: Rijselstraat 3b,BE-8200 Sint-Michiels Brugge
Contactpersoon: michael van de straete
Tel: +32 50800075
E-mail: michael.van.de.straete@scholengroepimpact.be
Internetadres(sen): http://www.scholengroepimpact.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337538


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van warme schoolmaaltijden scholengroep impact 
Referentienummer: SGR25-2019093-F21_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55524000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van warme schoolmaaltijden voor de instellingen behorende tot scholengroep impact
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-01


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
het gaat over de publicatie van de vragen gesteld op het forum