Cultuurcentrum Hasselt

Ontwerp en reorganisatie artiestenloges in het Cultuurcentrum Hasselt


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Cultuurcentrum Hasselt
Postadres: Kunstlaan 5,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Erwin Grommen
Tel: +32 11771513
E-mail: erwin.grommen@ccha.be
Internetadres(sen): www.ccha.be https://www.ccha.be

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studiebureel Heedfeld nv
Postadres: Reggerstraat 71,BE-3770 Riemst
Contactpersoon: Pieter Bronzwaar
Tel: +32 12451950
E-mail: pieter.bronzwaar@sbheedfeld.be
Internetadres(sen): http://www.sbheedfeld.be http://www.sbheedfeld.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ontwerp en reorganisatie artiestenloges in het Cultuurcentrum Hasselt 
Referentienummer: Studiebureel Heedfeld-1621 hvac-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
ontwerp en reorganisatie artiestenloges in het Cultuurcentrum Hasselt gelegen Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. Installaties voor verwarming, ventilatie en sanitair.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
ontwerp en reorganisatie artiestenloges in het Cultuurcentrum Hasselt gelegen Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. Installaties voor verwarming, ventilatie en sanitair. 
II.2.7. Looptijd
44 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 3, Categorie: D18


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
de borgtocht bedraagt 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom (excl. btw)het bestek is gratis digitaal te verkrijgen door aanvraag via e-mail op info@sbheedfeld.be met vermelding van referentie "1621 - hvac" of indien gewenst kan het bestek op papier verkregen worden na betaling van ? 143,00 te storten op bankrek. BE67 78458077 4287 op naam van Studiebureel Heedfeld nv met vermelding van referentie "1621 - hvac"

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-03