Ocmw Diksmuide

Leveren van diverse voedingswaren voor het WZC Yserheem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Diksmuide
Postadres: IJZERHEEMPLEIN 4,BE-8600 DIKSMUIDE
Contactpersoon: Mevrouw Anniek Durnez
Tel: +32 51793793
Fax: +32 51510825
E-mail: anniek.durnez@diksmuide.be
Internetadres(sen): www.diksmuide.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: OCMW Diksmuide
Postadres: IJZERHEEMPLEIN 4,BE-8600 DIKSMUIDE
Contactpersoon: Mevrouw Anniek Durnez
Tel: +32 51793793
Fax: +32 51510825
E-mail: anniek.durnez@diksmuide.be
Internetadres(sen): www.diksmuide.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van diverse voedingswaren voor het WZC Yserheem 
Referentienummer: 2019-108
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat het leveren van diverse voedingswaren. De opdracht is opgedeeld in percelen, waarbij per perceel een specifiek voedingsmiddel beoogd wordt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Vlees 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van kwaliteitsvol vlees ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Charcuterie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van kwaliteitsvolle charceturiewaren ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Gevogelte 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van kwaliteitsvol gevogelte ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Diepvrieswaren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van kwaliteitsvolle diepvriesproducten ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Brood 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van vers brood en broodproducten ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Gebak 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van gebak ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Groenten en fruit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van verse en kwaliteitsvolle groenten en fruit ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
Aardappelen en aardappelproducten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van verse en kwaliteitsvolle aardappelen en aardappelproducten ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 9

II.2.1. Benaming
Zuivelproducten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van verse en kwaliteitsvolle zuivelproducten ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 10

II.2.1. Benaming
Algemene voedingswaren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van algemene voedingswaren ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem en de gebruikers van het sociaal restaurant van het OCMW Diksmuide. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 11

II.2.1. Benaming
Dieetvoeding 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Yserheem, Ijzerheemplein 1 te 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van dieetvoeding ten behoeve van de bewoners van het WZC Yserheem. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een kopie van de geldige FAVV-vergunning o naam van de inschrijver voor een inrichting waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in handel gebracht worden.3. Attest waarin de inschrijver bewijst dat hij de HACCP-reglementering volgt.

Eventuele minimumeisen:
1. Idem
2. Bij het ontbreken van een geldig FAVV-attest wordt de inschrijving geweigerd.
3. Idem


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-05 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-05
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: OCMW Diksmuide, IJZERHEEMPLEIN 4 te 8600 DIKSMUIDE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-02