Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

Studieopdracht voor opmaak concept, voorontwerp en definitief ontwerp van een geluidswerende constructie langs de E40 en N44 op het grondgebied van gemeente Aalter


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762616
E-mail: vladimir.kostadinov@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340659


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Studieopdracht voor opmaak concept, voorontwerp en definitief ontwerp van een geluidswerende constructie langs de E40 en N44 op het grondgebied van gemeente Aalter 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/A10/138-1M3D8H/19/23-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71313100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten in hoofdzaak:
het uitvoeren van een ruimtelijke analyse van de context als uitgangspunt voor de inpassing in de omgeving en de visuele impact op de omwonenden en automobilisten en het uitvoeren van een architectonische studie/analyse van de geluidswerende constructies
het opmaken van definitieve ontwerpplannen;
het uitwerken van gedétailleerde aanbestedingsdocumenten (plannen en bestek).
het opvolgen van de aanbesteding; beoordelen van de ingediende offertes etc.
het opvolgen van de werken voor het leveren en plaatsen van de schermen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
E40 en N44 op het grondgebied van de gemeente Aalter. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 190-429652IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-12 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-12
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC - 17e verdiep - "De Sterre"

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 3 kalenderjarenElektronisch inschrijven is verplicht.Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent
Tel: +32 92762600

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-03