Provincie Limburg

Coördineren van het gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project Fruitspoor


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: provincie Limburg
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Leen Coenegrachts
Tel: +32 11238373
Fax: +32 11238111
E-mail: leen.coenegrachts@limburg.be
Internetadres(sen): www.limburg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Coördineren van het gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project Fruitspoor 
Referentienummer: 2019N047347
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71400000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
83700.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: hoofdzakelijk in de kantoren van de dienstverlener en te Hasselt en omgeving Haspengouw
II.2.4. Beschrijving
Coördineren van het gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project Fruitspoor 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 039-088060

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Coördineren van het gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project Fruitspoor

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: OMGEVING BV CVBA
Postadres: Uitbreidingstraat 390,BE-2600 Berchem(Antw)
Tel: +32 34482272
Fax: +32 34401393
E-mail: info@omgeving.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.studiegroepomgeving.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-06