Stad Aalst

Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor de coördinatie ontwerp en coördinatie verwezenlijking bij wegenis- en rioleringsprojecten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Aalst
Postadres: Werf 9,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300
E-mail: aanbestedingen@aalst.be
Internetadres(sen): www.aalst.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Forum e-notification
Postadres: nvt,BE-nvt nvt
E-mail: e.proc@publicprocurement.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor de coördinatie ontwerp en coördinatie verwezenlijking bij wegenis- en rioleringsprojecten 
Referentienummer: 19/HI-50/19-23
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Huidige opdracht is een bestellingsopdracht met als doel de aanstelling van een veiligheidscoördinator. Deze veiligheidscoördinator zal voor elk van de bestellingen die bij hem door de aanbestedende overheid worden geplaatst het geheel van prestaties uitvoeren, noodzakelijk voor de realisatie van de objectieven in verband met de veiligheid en gezondheid, die hem worden opgelegd ingevolge:  de 8ste bijzondere richtlijn 92/57/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen,   de wet van 04.08.1996, gewijzigd bij de wetten van 13.02.1998, 28.02.1999 en 05.03.1999 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk   het koninklijk besluit. van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen,  het onderhavige bestek. De bestellingen kunnen betrekking hebben op de ontwerpfase of op de verwezenlijkingfase van een bepaald project of op beide fases. Onder project wordt verstaan, het geheel van werken of prestaties, noodzakelijk om tot een vooropgesteld einddoel te komen. Geografisch is deze opdracht beperkt tot projecten op het grondgebied van de stad Aalst en van eventuele medeopdrachtgevers (geografisch beperkt tot de buurgemeenten). Vergaderingen kunnen ook doorgaan in de gebouwen van de medeopdrachtgevers (bvb. Aquafin te Aartselaar, Agentschap Wegen en Verkeer te Gent). De projecten kunnen een zogenaamde gecombineerde opdracht zijn (één aanbestedende overheid, meerdere opdrachtgevers). Medeopdrachtgevers zijn bijvoorbeeld: naburige gemeenten, het Vlaams Gewest en haar instellingen, Aquafin NV, de provincie, polderbestuur, enzovoort. Elke bestelling voor een opdracht zal hetzij de raming, hetzij, indien gekend, het bedrag van de goedgekeurde offerte voor de uitvoering van de werken vermelden. De toewijzing van onderhavige opdracht geeft aan de veiligheidscoördinator geen enkel exclusiviteitsrecht. De aanbestedende overheid kan tijdens de geldigheidsduur van onderhavige opdracht en binnen de erin bepaalde geografische omschrijving, prestaties inzake veiligheidscoördinatie laten uitvoeren door andere veiligheidscoördinatoren of door haar eigen diensten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn jegens de veiligheidscoördinator aangesteld in gevolge onderhavig bestek. De prestaties worden uitgevoerd voor rekening van de stad Aalst. In geval bij een project meerdere opdrachtgevers zijn betrokken dan zijn de prestaties voor rekening van de medeopdrachtgevers overeenkomstig een verdeelsleutel overeengekomen tussen de verschillende medeopdrachtgevers. Wanneer in de contractuele documenten sprake is van de aanbestedende overheid, moet daaronder worden verstaan de stad Aalst. De te verlenen diensten evenals de hieraan verbonden uitvoeringstermijnen worden nader beschreven in het tweede deel. Inlichtingen De dienstverleners kunnen alle nuttige inlichtingen krijgen bij de contactpersoon vermeld in de synopsis. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Het attest blanco strafregister kan door de aanbestedende overheid niet rechtstreeks opgevraagd worden via de elektronische middelen van de federale overheid (telemarc/digiflow). Daarom vragen wij om een attest blanco strafregister bij uw offerte te voegen dat u kan opvragen via strafregister@just.fgov.be.U hoeft enkel de firmanaam, adres, btw nummer en reden van aanvraag "in het kader van onderzoek inschrijving van een overheidsopdracht" op te geven. Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt.Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum 5 maanden voor datum inschrijving.* Voor buitenlandse inschrijvers: Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is.* Voor Belgische inschrijvers: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * Het bewijs dat de persoon (of personen) die met de coördinatie zal (zullen) worden belast, de basisvorming heeft (hebben) gevolgd, beschikt (beschikken) over nuttige beroepservaring (in wegenbouw, rioleringswerken, infrastructuurbouw,.) en de aanvullende vorming heeft (hebben) genoten zoals vereist door de artikelen 56 t.e.m. 62 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ofwel dat deze persoon kan genieten van de overgangsmaatregelen zoals voorzien in de artikelen 63 en 64 van genoemd KB en tenslotte dat hij beschikt over de kennis zoals vereist in artikel 59 van genoemd KB. De veiligheidscoördinatoren moeten minimum niveau A hebben. De inschrijver geeft bij zijn offerte de gegevens op van tenminste 2 personen. Namelijk de persoon die de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren en van een vervanger. Beide personen beantwoorden aan de voorwaarden inzake beroepservaring, aanvullende vorming, opleidingsniveau, enzovoort.2. * De inschrijver toont aan dat de coördinatoren die de taak zullen uitvoeren over voldoende ervaring beschikken inzake de coördinatie van wegenis- en rioleringswerken. De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de stad Aalst ook werken laat uitvoeren die behoren tot deze die worden vermeld in art. 26§1 van het KB en die als gevaarlijk of met een verhoogd risico worden beschouwd (werken met valgevaar van een hoogte van 5m of meer, ondergrondse werken of tunnelwerken zoals renovatie van mantoegankelijke rioleringskokers, montage of demontage van zware prefab elementen, werken met chemische of biologische agentia met bijzondere risico's zoals afvalwater, asbest, vervuilde bodems, ..).De inschrijver levert hiervan het bewijs door:- aan zijn inschrijving (digitaal, nederlands) de coördinatie-instrumenten van 3 projecten bij te voegen (coördinatiedagboeken, postinterventiedossiers en veiligheids- en gezondheidsplannen en per project een 10-tal bezoekverslagen). De documenten moeten geordend worden per project. Het moet gaan om de coördinatie ontwerp en verwezenlijking van drie recent uitgevoerde projecten (periode uitvoering 2017-2018) . De coördinatie moet zijn uitgevoerd door de voorgestelde coördinatoren (minstens het deel coördinatie verwezenlijking). Het voorwerp van de coördinatie zijn wegenis- en rioleringsprojecten (geen omgevingswerken van gebouwen, e.d., aandeel riolering bedraagt minstens 50% van het gunningsbedrag) in opdracht van de gewesten of hun instellingen. Opdrachtgevers zijn bij voorkeur Aquafin NV of het Agentschap Wegen en Verkeer. Opdrachten van de stad Aalst komen niet in aanmerking. De opdracht is opgeleverd en heeft een waarde van +/- 3.000.000,- EUR excl. btw). - minstens 3 attesten van goede uitvoering verstrekt door de opdrachtgever. Alleen attesten van opdrachten (periode 2017-2018, wegenis- en rioleringswerken met aandeel riolering minstens 50%, infrastructuurwerken in de rioleringssector) waar de opdrachtnemer rechtstreeks is aangesteld door het gewest of haar instellingen (AWV, Aquafin, VMM). Intercommunales actief als rioolbeheerder komen ook in aanmerking (Infrax, Farys,.). Dus geen aanstelling via een studiebureau of via een aannemer.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: We verwijzen naar de handleiding e-Notification voor ondernemers. Deze handleiding kunt u terugvinden op http://www.publicprocurement.be, onder de rubriek algemeen, e-procurement, FAQ.Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-07