Hulpverleningszone Waasland

Aanstellen ontwerper voor de bouw van een brandweerkazerne in Kruibeke


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Hulpverleningszone Waasland
Postadres: Nijverheidsstraat 33,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Mevrouw Martina Spittaels
Tel: +32 35020927
Fax: +32 35020929
E-mail: martina.spittaels@hvzwaasland.be
Internetadres(sen): www.hvzwaasland.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aanstellen ontwerper voor de bouw van een brandweerkazerne in Kruibeke 
Referentienummer: 2018-01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71221000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
206611.57 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Kazerne Kruibeke, Onze-Lieve-Vrouwplein 18/20 te 9150 Kruibeke
II.2.4. Beschrijving
De overheidsopdracht voor diensten betreft het aanstellen van een ontwerper die een nieuwe brandweerkazerne voor de post Kruibeke zal ontwerpen en alle fases zal begeleiden tot en met de definitieve oplevering van het nieuwe gebouw. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: aanstellen ontwerper voor de bouw van een brandweerkazerne in Kruibeke

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pluspunt Architectuur bvba
Postadres: Leeuwkestraat 44A,BE-8790 Waregem
Tel: +32 56616027
E-mail: info@pluspuntarchitectuur.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-08