Az Sint-lucas Brugge

RAAMCONTRACT VOOR LEVERING VAN VLEES


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Postadres: Sint-Lucaslaan 29,BE-8310 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Nina Porwolik
Tel: +32 50365430
Fax: +32 50365426
E-mail: Nina.Porwolik@stlucas.be
Internetadres(sen): www.stlucas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMCONTRACT VOOR LEVERING VAN VLEES 
Referentienummer: 2019/006/npor
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze raamovereenkomst omvat de levering van diverse vleesproducten met uitzondering van charcuterie en vleessalades.
Elk perceel kan aan een andere leverancier worden gegund. Er is geen beperking op het indienen van percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De invulformulieren (Bijlage A en B) werden bijgevoegd aan de cloud https://cloud.3p.eu/Downloads/1/93/VF/2019 . Er zijn inhoudelijk geen wijzigingen.