Gemeente Pelt

Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt - ontwerp en opvolging uitvoering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Pelt
Postadres: Oude Markt 2,BE-3900 Pelt
Tel: +32 11949494
E-mail: overheidsopdrachten@gemeentepelt.be
Internetadres(sen): http://www.gemeentepelt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341287

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Pelt
Postadres: Oude Markt,BE-3900 Pelt
Contactpersoon: Rob Meeuwissen
Tel: +32 11949494
E-mail: rob.meeuwissen@gemeentepelt.be
Internetadres(sen): http://. http://.

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt - ontwerp en opvolging uitvoering 
Referentienummer: Overpelt-OVHO19038-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71223000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt - ontwerp en opvolging
uitvoering
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
II.2.4. Beschrijving
Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt - ontwerp en opvolging uitvoering. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-10