Ocmw Diksmuide

Leveren van diverse voedingswaren voor het WZC Yserheem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Diksmuide
Postadres: IJZERHEEMPLEIN 4,BE-8600 DIKSMUIDE
Contactpersoon: Mevrouw Anniek Durnez
Tel: +32 51793793
Fax: +32 51510825
E-mail: anniek.durnez@diksmuide.be
Internetadres(sen): www.diksmuide.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van diverse voedingswaren voor het WZC Yserheem 
Referentienummer: 2019-108
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat het leveren van diverse voedingswaren. De opdracht is opgedeeld in percelen, waarbij per perceel een specifiek voedingsmiddel beoogd wordt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
In plaats van:
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/372/0Y/2018
Te lezen:
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/372/0Y/2018. Hierbij werd nog een word-versie van het inschrijvingsformulier toegevoegd op 09/05/2019.