Solva

OPMAAK VAN EEN GROENPLAN VOOR DE INRICHTING VAN EEN BEDRIJVENTERREIN, UITVOERING VAN DE HERINRICHTING EN JAARLIJKS ONDERHOUD VOLGENS EEN DESIGN, BUILD & MAINTAIN FORMULE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SOLVA
Postadres: Gentsesteenweg 1b,BE-9551 Vlierzele
Contactpersoon: Stijn Denutte
Tel: +32 474840441
E-mail: stijndenutte@hotmail.com
Internetadres(sen): www.so-lva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340594

I.3. Communicatie

Officiële benaming: intercommunale
Postadres: Gentsesteenweg 1b,BE-9520 Vlierzele
Contactpersoon: Stijn Denutte
Tel: +32 53646538
Fax: +32 53646530
E-mail: stijn.denutte@so-lva.be
Internetadres(sen): www.so-lva.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPMAAK VAN EEN GROENPLAN VOOR DE INRICHTING VAN EEN BEDRIJVENTERREIN, UITVOERING VAN DE HERINRICHTING EN JAARLIJKS ONDERHOUD VOLGENS EEN DESIGN, BUILD & MAINTAIN FORMULE 
Referentienummer: SOLVA-ontwerp, aanleg en onderhoud groen BT Doorn Noord Ninove-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het ontwerp ('design'), de aanleg ('build') en het onderhoud ('maintenance') van de groenaanleg van het regionaal bedrijventerrein Doorn Noord te Ninove. De opdrachtnemer werkt volgens de bepalingen opgenomen in het 'groenbeheerplan i.k.v. biodiversiteit', de afgeleverde omgevingsvergunning en het ontwerpplan bovenbouw. Het groenbeheerplan werd opgesteld op maat van het bedrijventerrein en is samen met het ontwerpplan bovenbouw toegevoegd in bijlage. De aanleg en het groenonderhoud gebeurt met de inzet van sociale tewerkstelling. Het betreft een "sleutel-op-de-deur"-opdracht waarbij op de dag van de ter beschikkingstelling een volledig afgewerkt, bruikbaar en instapklaar geheel, volledig af, gerealiseerd is.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het ontwerp ('design'), de aanleg ('build') en het onderhoud ('maintenance') van de groenaanleg van het regionaal bedrijventerrein Doorn Noord te Ninove. De opdrachtnemer werkt volgens de bepalingen opgenomen in het 'groenbeheerplan i.k.v. biodiversiteit', de afgeleverde omgevingsvergunning en het ontwerpplan bovenbouw. Het groenbeheerplan werd opgesteld op maat van het bedrijventerrein en is samen met het ontwerpplan bovenbouw toegevoegd in bijlage. De aanleg en het groenonderhoud gebeurt met de inzet van sociale tewerkstelling. Het betreft een "sleutel-op-de-deur"-opdracht waarbij op de dag van de ter beschikkingstelling een volledig afgewerkt, bruikbaar en instapklaar geheel, volledig af, gerealiseerd is.  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Cfr. art.64 van de wet op de overheidsopdrachten van 17/06/16, worden door de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten elektronisch en kosteloos ter beschikking gesteld. Deze documenten worden digitaal overgemaakt mits aanvraag per mail: stijn.denutte@so-lva.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13