Agentschap Sport Vlaanderen

Bouwtechnische begeleiding en projectmanagement ten behoeve van de VZW Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Sport Vlaanderen
Postadres: Arenberggebouw - Arenbergstraat 5,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: diederik van briel
E-mail: diederik.vanbriel@sport.vlaanderen
Internetadres(sen): http://www.sport.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341493


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwtechnische begeleiding en projectmanagement ten behoeve van de VZW Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder 
Referentienummer: Sport Vlaanderen-18-hz-001-d-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwkundige begeleiding, advisering en projectmanagement in opdracht en ten behoeve van de vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder.
De opdracht is opgedeeld in 2 fasen:
 Fase 1: begeleiding in de gunningsfase voor de aanstelling van de voorkeursbieder en in de contractfase;
 Fase 2: projectbegeleiding tijdens de uitvoering van het bouwproject (ontwerp- en bouwfase)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Heusden-Zolder
II.2.4. Beschrijving
Bouwkundige begeleiding, advisering en projectmanagement in opdracht en ten behoeve van de vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder.  De opdracht is opgedeeld in 2 fasen:  Fase 1: begeleiding in de gunningsfase voor de aanstelling van de voorkeursbieder en in de contractfase;  Fase 2: projectbegeleiding tijdens de uitvoering van het bouwproject (ontwerp- en bouwfase) Fase 1 behelst de begeleiding/advisering onder meer bij:  - het onderzoek en de evaluatie van de ingediende offertes op technisch, bouwtechnisch, architecturaal en duurzaamheidsvlak; - de presentatie van de ontwerpen door de inschrijvers; - de (technische) besprekingen met de voorkeursbieder(s) om te komen tot een BAFO;  - de fase aanvraag omgevingsvergunning en de fase contractafsluiting; 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van vermoedelijk 2 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht maal verlengd worden met een periode van één jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-05 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13