Maaseik

Maaseik: Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat Fase 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maaseik
Postadres: Lekkerstraat 10,BE-3680 Maaseik
Contactpersoon: Roel Camp
Tel: +32 89560588
E-mail: roel.camp@maaseik.be
Internetadres(sen): http://www.maaseik.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338799


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Maaseik: Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat Fase 2 
Referentienummer: Maaseik-175676-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral:
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, .
- Grondwerken
- Wegherstellingswerken
- Aanleg van verhardingen in natuursteen
- Aanleg van verhardingen in gebakken straatstenen
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Plaatsen van RWA en DWA-riolering
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
- .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Zie bijgevoegd schrijven '175676 brf DIVERS Terechtwijzend bericht 01"