Solva

OPMAAK VAN EEN GROENPLAN VOOR DE INRICHTING VAN EEN BEDRIJVENTERREIN, UITVOERING VAN DE HERINRICHTING EN JAARLIJKS ONDERHOUD VOLGENS EEN DESIGN, BUILD & MAINTAIN FORMULE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SOLVA
Postadres: Gentsesteenweg 1b,BE-9551 Vlierzele
Contactpersoon: Stijn Denutte
Tel: +32 474840441
E-mail: stijndenutte@hotmail.com
Internetadres(sen): www.so-lva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340594


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPMAAK VAN EEN GROENPLAN VOOR DE INRICHTING VAN EEN BEDRIJVENTERREIN, UITVOERING VAN DE HERINRICHTING EN JAARLIJKS ONDERHOUD VOLGENS EEN DESIGN, BUILD & MAINTAIN FORMULE 
Referentienummer: SOLVA-ontwerp, aanleg en onderhoud groen BT Doorn Noord Ninove-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het ontwerp ('design'), de aanleg ('build') en het onderhoud ('maintenance') van de groenaanleg van het regionaal bedrijventerrein Doorn Noord te Ninove. De opdrachtnemer werkt volgens de bepalingen opgenomen in het 'groenbeheerplan i.k.v. biodiversiteit', de afgeleverde omgevingsvergunning en het ontwerpplan bovenbouw. Het groenbeheerplan werd opgesteld op maat van het bedrijventerrein en is samen met het ontwerpplan bovenbouw toegevoegd in bijlage. De aanleg en het groenonderhoud gebeurt met de inzet van sociale tewerkstelling. Het betreft een "sleutel-op-de-deur"-opdracht waarbij op de dag van de ter beschikkingstelling een volledig afgewerkt, bruikbaar en instapklaar geheel, volledig af, gerealiseerd is.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verduidelijking op welke wijze de bestekdocumenten kunnen opgevraagd worden