Ilva

Ontwerp, realisatie, financiering, exploitatie en onderhoud van een golfterrein te Vlierzele.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ILvA
Postadres: Industrielaan 18,BE-9320 Aalst
Contactpersoon: Bart Vandecatseye
Tel: +32 53858550
E-mail: Bart.Vandecatseye@ilva.be
Internetadres(sen): www.ilva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341800


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp, realisatie, financiering, exploitatie en onderhoud van een golfterrein te Vlierzele. 
Referentienummer: SOLVA-CON2018-02-F24_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45236111
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De concessie betreft het ontwerp, de realisatie, de financiering, de exploitatie en het onderhoud van een golfterrein te Vlierzele, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. Het begrip "golfterrein" wordt in dit bestek in de ruime zin bedoeld. Niet enkel het terrein in het algemeen en de golfbanen in het bijzonder vallen hieronder, doch ook alle aanhorigheden zoals bv. parking, clubhuis, opslagplaatsen, etc.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlierzele
II.2.4. Beschrijving
De concessie betreft het ontwerp, de realisatie, de financiering, de exploitatie en het onderhoud van een golfterrein te Vlierzele, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. 
II.2.7. Looptijd
348 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-16