Stad Dendermonde

Dendermonde: Inventarisatie en veiligheidscontroles van bomen op openbaar domein


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Dendermonde
Postadres: Fr. Courtensstraat 11,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Mevrouw Kim Keymeulen
Tel: +32 52251127
Fax: +32 52251124
E-mail: kim.keymeulen@dendermonde.be
Internetadres(sen): https://www.dendermonde.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dendermonde: Inventarisatie en veiligheidscontroles van bomen op openbaar domein 
Referentienummer: 2019.02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 03452000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
77725.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied van Dendermonde, 9200 Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
deze publicatie is gelinkt aan een eerdere publicatie die omwille van problemen met het e-tendering platform niet kon worden afgewerkt De stad Dendermonde wenst alle bomen op openbaar domein te inventariseren. Overigens dienen op alle geïnventariseerde bomen ook veiligheidscontroles (VTA) uitgevoerd te worden. Tot slot worden ook posten voorzien voor het uitvoeren van nader onderzoek. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 052-119662

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Dendermonde: Inventarisatie en veiligheidscontroles van bomen op openbaar domein

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Anrob nv
Postadres: Veldeken 44 A,BE-9240 Zele
Tel: +32 52449419
Fax: +32 52450986
E-mail: info@anrob.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.laanboomkwekerij.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
er zal zo meteen een nieuwe publicatie volgen waarin de datum van opening zal worden bekendgemaaktdoor de problemen op het e-procurement gisteren konden wij geen erratum versturen, wij hadden hier 24u de tijd voor maar dit werd veel sneller gesloten

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15