Stad Genk

Structureel onderhoud wegen 2019 : C-Mine, Duinenlaan, Kolderbosstraat, Hengelhoefstraat, Europalaan, Oosterring, Stadhuis hellingen, Klokstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Genk
Postadres: Stadsplein 1,BE-3600 Genk
Contactpersoon: De heer Luc Serroyen
Tel: +32 89654512
Fax: +32 89653489
E-mail: luc.serroyen@genk.be
Internetadres(sen): www.genk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Structureel onderhoud wegen 2019 : C-Mine, Duinenlaan, Kolderbosstraat, Hengelhoefstraat, Europalaan, Oosterring, Stadhuis hellingen, Klokstraat 
Referentienummer: 2019-1085
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een Veiligheids- en Gezondheidsplan toegevoegd aan de te raadplegen documenten alsook een bijlage voor de in te vullen documenten aangaande het veiligheids- en gezondheidsplan.
Voor de uitvoering van de werken zullen de projecten verdeeld worden over het jaar 2019 en 2020:
onder de uitvoering in 2019 vallen volgende delen:
- de algemene bepalingen
- project 1: Rotonde C-mine Wilde Kastanjelaan
- project 3: Duinenlaan
- project 4: Kolderbosstraat
- project 7: Europalaan (Rijweg- asfaltwerken)
- deel riolering
Onder de uitvoering in 2020 vallen volgende delen:
- project 8: Oosterring (ventweg)
- project 2: Evenementenplein C-mine
- project 5: Spoorovergang Hengelhoefstraat
- project 6: Europalaan (verharde bermen in bestrating)
- project 9: Hellingen stadhuis
- project 10: Klokstraat (zone naast fontein).