Vooruitzien Cvba

BERINGEN PAAL Tervant: aanleg publieke ruimte


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vooruitzien CVBA
Postadres: Burgemeester Geyskensstraat 1,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: Mevrouw Natalie De Smet
Tel: +32 11423925
E-mail: natalie.desmet@vooruitzien.be
Internetadres(sen): www.vooruitzien.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BERINGEN PAAL Tervant: aanleg publieke ruimte 
Referentienummer: CV-PPP0W1-142/9005/WIA C1BCB-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het Veiligheids- en gezondheidsplan ontbrak in het aanbestedingsbundel.