Vooruitzien Cvba

HAM Allerheiligenberg: wegen-, riolen- en omgevingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vooruitzien CVBA
Postadres: Burgemeester Geyskensstraat 1,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: Mevrouw Natalie De Smet
Tel: +32 11423925
E-mail: natalie.desmet@vooruitzien.be
Internetadres(sen): www.vooruitzien.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: ANTEA BELGIUM nvCorda Campus 6
Postadres: Kempische Steenweg 293 bus 32,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Pol Kinnart
Tel: +32 11897700
E-mail: pol.kinnart@anteagroup.com
Internetadres(sen): http://www.astrid.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HAM Allerheiligenberg: wegen-, riolen- en omgevingswerken 
Referentienummer: WA 2008/0655/06
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: HAM Allerheiligenberg
II.2.4. Beschrijving
HAM Allerheiligenberg: wegen-, riolen- en omgevingswerken 
II.2.7. Looptijd
85 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-26 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-23
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-26
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Vooruitzien - Burgemeester Geyskensstraat 1, 3580 Beringen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Enkel elektronisch indienen toegestaan via e-tendering.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Parklaan 25/2, BE-3500 Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-17