Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed

Realisatie van de nieuwe permanente opstelling van het STAM-Stadsmuseum Gent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Brecht Dewilde
Tel: +32 92671453
E-mail: brecht.dewilde@stad.gent
Internetadres(sen): http://www.stamgent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342002


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Realisatie van de nieuwe permanente opstelling van het STAM-Stadsmuseum Gent 
Referentienummer: AGB Erfgoed-STAM/2018/001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92521100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van deze procedure is het aanstellen van een opdrachtnemer gekwalificeerd voor de volledige uitwerking van het scenografisch concept, het opmaken van de uitvoeringsdossiers, de productie, levering en plaatsing van alle tentoonstellingselementen en de supervisie en controle van de uitvoering van de werken voor de museale inrichting van de permanente opstelling in het STAM. De volledige opdracht dient effectief uitgevoerd te zijn uiterlijk tegen 5 OKTOBER 2020. De nieuwe vaste tentoonstelling opent op 10 oktober 2020.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent - STAM/Stadsmuseum Gent
II.2.4. Beschrijving
zie bestek, punt IV Technische bepalingen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 221-506082

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Kinkorn B.V.
Postadres: Postbus 3016,NL Tilburg
NUTS-code: NL412
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De aanbestedende overheid heeft ervoor geopteerd om van bij de oproep tot kandidaatstelling het integrale bestek reeds ter beschikking te stellen van alle potentieel geïnteresseerden opdat zij maximaal geïnformeerd zijn over de desiderata van de opdrachtgever en de draagwijdte van de opdracht goed kunnen inschatten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-17