Aquafin Nv

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Architecturaal ontwerp bouw/renovatie Labo Aalst Aquafin


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: De heer Christian Colfs
Tel: +32 34504858
Fax: +32 34583020
E-mail: christian.colfs@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Architecturaal ontwerp bouw/renovatie Labo Aalst Aquafin 
Referentienummer: CA/CC/2019/00044
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71210000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Algemeen: de aanleiding ------------------------------------- Aquafin werkt aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Aquafin is a great place to work, een maatschappelijk verantwoorde onderneming, een duurzame organisatie. Renovatie versus nieuwbouw ----------------------------------- Labo Aalst Aquafin maakt bewust de keuze om niet te verhuizen, maar de huidige site grondig te renoveren en of een nieuwbouw te plaatsen.   Kan het bestaande gebouw bouwfysisch gerenoveerd worden tot BEN-labo met kantoorruimten ? Kan het bestaande gebouw gerenoveerd worden tot integraal duurzaam gebouw ? Projectomschrijving ----------------------- Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water is de drijfveer van Aquafin. Onze zuiveringsinfrastructuur is verspreid over heel Vlaanderen, daarnaast hebben we een hoofdkantoor in Aartselaar, satellietkantoren in Herentals, Gent en Leuven. De meeste van onze medewerkers vind je waar ons water is: op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, op werven waar infrastructuur wordt bijgebouwd en gerenoveerd of op straat, waar ze riolen en pompstations onderhouden. De opdracht omvat het renoveren van het gebouw/nieuw te bouwen in Aalst Campus Aquafin dient als katalysator voor waardevolle ontmoetingen en kennisuitwisseling en verbindt in z'n open cultuur medewerkers met collega's, klanten en leveranciers en met de organisatie.   De opdracht moet verwezenlijkt worden binnen de grenzen van het budget. Aquafin streeft naar een maximale 'value for money'. De budgetgrens moet gerespecteerd worden. Hoe zal de aannemer de kostenbeheersing aanpakken ? Labo Aalst is gefundeerd op vier pijlers. MEDEWERKERS - OMGEVING - MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN en INDENTITEIT. Vier pijlers die allen even belangrijk zijn, die op een gelijkwaardige, geïntegreerde manier benaderd moeten worden. Labo Aalst Aquafin, in functie van onze medewerkers ------------------------------------------------------------- Een gezonde, aangename en comfortabele werkomgeving vormt de basis. Het labo en zijn kantoorruimte stimuleert bovendien kennist, ondernemerschap en onderlinge dynamiek.  Labo Aalst Aquafin, in volle harmonie met zijn omgeving --------------------------------------------------------------- Met deze pijler willen we de meerwaarde van 'labo Aalst Aquafin' in haar omgeving onderzoeken. Het ontwerp toetst de maatschappelijke uitdagingen, checkt wat onze locatie kan betekenen in een deeleconomie en hoe wij ons maatschappelijk engagement nog kunnen vergroten.  Labo Aalst Aquafin, een maatschappelijk verantwoord project ----------------------------------------------------------------------- Bij de renovatie worden bewuste keuzes gemaakt. Het project wordt op respectvolle en duurzame wijze gebouwd, ingericht en gebruikt. Nuchter, solide en futureproof.  De omgeving stimuleert biodiversiteit en zorgt voor een totaalbeleving van Aquafin met de omgevende fauna en flora. Labo Aalst Aquafin, ademt onze identiteit ----------------------------------------------- We zijn het voorbeeld van duurzaam en waterbewust handelen, geïntegreerd in een leefomgeving in harmonie met water.  De site reflecteert onze uitgebreide kennis van techniek en technologieën en onze ambitie om klantgericht te handelen en te communiceren. Aquafin kiest een aannemer dat de verschillende uitdagingen voor deze opdracht weet aan te pakken met een minimum aan risico's voor Aquafin. 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De kandidaat legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende dienst als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken kandidaat aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.Aquafin vraagt voor de Belgische kandidaten zelf de nodige fiscale attesten. Buitenlandse kandidaten dienen bij hun kandidatuur de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar ze gevestigd zijn. :- Attest indirecte belastingen- Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.* Aquafin vraagt voor de Belgische kandidaten zelf de nodige RSZ attesten op. Buitenlandse kandidaten dienen bij hun kandidatuur de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn.Volgende documenten moeten door de kandidaat aan de offerte toegevoegd worden:- voor alle kandidaten: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 van de wet van 17/06/2016 en art. 61 K.B. Plaatsing en dit op naam van de rechtspersoon en de personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben ;- en bijkomend voor de buitenlandse kandidaten:- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 van de wet van 17/06/2016 en art. 62 K.B. Plaatsing;- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw) overeenkomstig art. 68 van de wet van 17/06/2016 en art. 63 K.B. Plaatsing;- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. *De kandidaat dient opgave te doen van minstens 3 referenties aangaande gelijkaardigedienstverleningen - renovatie/bouw in de laatste vijf jaar, voorafgaand aan deze opdracht. Deze referenties dienen minimaal de volgende zaken te vermelden: naam firma, totaalbedrag, naam contactpersoon en contactgegevens, duurtijd van de overeenkomst, aantal stuks. De inschrijver voegt tevens bij elke referentie een "bewijs van goede uitvoering" afgeleverd door de firma (referentie).Bij de selectie van de kandidaten wordt er gekeken naar de mate waarin deze referenties, ervaring met duurzaamheid, ervaring met het vraagstuk renovatie versus nieuwbouw, ervaring met fasering (labo moet operationeel blijven tijdens de werken), ervaring met het werken binnen een strikt budget en ervaring naar laborinrichting of gelijkaardige complexe technische installaties aantonen. Op die manier worden minimaal 3 en maximaal 5 'beste' kandidaten geselecteerd en vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een offerte (stap 2).AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-16