Vzw Scholengroep Sint-michiel

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Scholengroep Sint-Michiel
Postadres: Kattenstraat 33,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Algemene diensten
Tel: +32 51621200
E-mail: overheidsopdrachten@sint-michiel.be
Internetadres(sen): www.sint-michiel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bereiden en leveren van schoolmaaltijden 
Referentienummer: SMI-2019-006
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15894210
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Bereiden en leveren van schoolmaaltijden voor leerlingen secundair onderwijs en personeelsleden van Scholengroep Sint-Michiel. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-02
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een looptijd van 2 jaar en kan 2 keer met 1 jaar stilzwijgend verlengd worden. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.2. De inschrijver vermeldt een omzetcijfer voor gelijkaardige dienstverlening verwezenlijkt tijdens de laatste 3 boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. de laatste 3 jaarrekeningen. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen bij voorkeur de waarde tussen haakjes te bereiken: solvabiliteit (> 20%) en liquiditeit (> 1,2).
Bij ondernemingen die geen gezonde financiële situatie hebben waardoor een langdurige samenwerking een probleem zou kunnen vormen, kan de inschrijver worden geweerd.
2. 1.800.000 euro omzet in secundaire scholen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Kwaliteitscertificaat2. Vergunning FAVV3. Een referentielijst van naar omvang soortgelijke diensten uitgevoerd tijdens de voorbije 3 jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, aard en omvang van de opdracht, telefoon of e-mail van de contactpersoon en het bedrag.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimum 1 recent kwaliteitscertificaat (ISO 9001, BRC, ..) of gelijkwaardige bewijzen inzake maatregelen op gebied van kwaliteitsbewaking.
2. Een afschrift van de vergunning voor het fabriceren en in de handel brengen van voedingswaren, uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
3. minimum 3 referenties van scholen


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-18 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: vzw Scholengroep Sint-Michiel, Kattenstraat 33 te 8800 Roeselare

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: 24/05/2019 om 09.00De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen Afdeling Kortrijk
Burg. Nolfstraat 10a, BE-8500 Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-16