De Vlaamse Waterweg Nv

Inrichten speciebergingslocatie Argex: Inrichten van een stortvak voor asbesthoudende afvalstoffen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Bram Verschoren
Tel: +32 32249333
Fax: +32 32246725
E-mail: bram.verschoren@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341642


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichten speciebergingslocatie Argex: Inrichten van een stortvak voor asbesthoudende afvalstoffen. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0036-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deelcontract 1: dijk asbeststortvak + percolaatschacht 1
De werken omvatten hoofdzakelijk de volgende elementen:
- opbreken en aanleg van dienstwegen
- grondwerken
- (her)profileren het bestaand stortmassief
- plaatsen van een betonnen pompschacht, incl. ladder
- plaatsen van pompen
- aanleggen van pompleidingen
- verplaatsen van pompen en leidingen
- constructie van dijken
- bekleden van dijken met klei
Deelcontract 2: percolaatschacht 2 en regiewerken
De bestaande metalen percolaatschacht wordt omgevormd naar en verhoogd als een betonnen
percolaatschacht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-20


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren. (https://eten.publicprocurement.be). De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt. De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:. De Vlaamse Waterweg nv. afdeling Zeeschelde - Zeekanaal. Lange Kievitstraat 111-113 bus 44. 2018 Antwerpen. Tel: 03/224 67 11. Fax: 03/224 67 05. Mail: azz@vlaamsewaterweg.be. Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:. Bram Verschoren (bram.verschoren@vlaamsewaterweg.be). MOGELIJKHEID TOT VOORAFGAAND BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS. Er wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de indiening van de offerte de stortplaats te. bezoeken. Er wordt een rondleiding voorzien op het volgende moment: Maandag 3 juni 2019 om 13u30. Deze rondleiding start op de parking van de directiekeet van De Vlaamse Waterweg nv. Te bereiken via:. Haagstraat, voorbij huisnr 3. 9150 Kruibeke. De bezoekers dienen een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen of -laarzen en een fluo-vest mee te. brengen. Mogelijke inschrijvers dienen voorafgaandelijk Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal op de hoogte te stellen. van hun deelname aan het bezoek. Indien de deelname niet bevestigd wordt, wordt er geen. rondleiding voorzien.
Te lezen:
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren. (https://eten.publicprocurement.be). De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt. De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:. De Vlaamse Waterweg nv. afdeling Zeeschelde - Zeekanaal. Lange Kievitstraat 111-113 bus 44. 2018 Antwerpen. Tel: 03/224 67 11. Fax: 03/224 67 05. Mail: zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be. Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:. Bram Verschoren (bram.verschoren@vlaamsewaterweg.be). MOGELIJKHEID TOT VOORAFGAAND BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS. Er wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de indiening van de offerte de stortplaats te. bezoeken. Er wordt een rondleiding voorzien op het volgende moment: Maandag 3 juni 2019 om 13u30. Deze rondleiding start op de parking van de directiekeet van De Vlaamse Waterweg nv. Te bereiken via:. Haagstraat, voorbij huisnr 3. 9150 Kruibeke. De bezoekers dienen een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen of -laarzen en een fluo-vest mee te. brengen. Mogelijke inschrijvers dienen voorafgaandelijk Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal op de hoogte te stellen. van hun deelname aan het bezoek. Indien de deelname niet bevestigd wordt, wordt er geen. rondleiding voorzien.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het e-mailadres azz@vlaamsewaterweg.be werd vervangen door zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be.