Ocmw Wielsbeke

Uitnodiging tot indienen offerte - De bereiding en levering van maaltijden voor het WZC en het lokaal dienstencentrum ' Ter Lembeek' voor de periode 1/10/2019 tot 30/9/2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW - Wielsbeke
Postadres: Hernieuwenstraat 15,BE-8710 Wielsbeke
Contactpersoon: De heer Dirk Cottenier
Tel: +32 56674503
E-mail: dirk.cottenier@ocmwwielsbeke.be
Internetadres(sen): www.wielsbeke.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: OCMW - Wielsbeke
Postadres: Hernieuwenstraat 15,BE-8710 Wielsbeke
Contactpersoon: De heer Dirk Cottenier
Tel: +32 56674503
E-mail: dirk.cottenier@ocmwwielsbeke.be
Internetadres(sen): www.wielsbeke.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - De bereiding en levering van maaltijden voor het WZC en het lokaal dienstencentrum ' Ter Lembeek' voor de periode 1/10/2019 tot 30/9/2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019-DC-01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: OCMW Wielsbeke, Hernieuwenstraat 15 te 8710 Wielsbeke
II.2.4. Beschrijving
OCMW Wielsbeke stelt aan de dienstverlener het personeel ter beschikking, de lokalen, keuken, zalen en ruimtes die nodig zijn voor het uitvoeren van de aanbesteding. Voor ze een prijsofferte indienen moeten de inschrijvers, nadat ze contact hebben opgenomen met een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid, de nodige plaatsbezoeken uitvoeren en de nodige inventarissen opmaken om de uitvoeringsvoorwaarden van deze aanbesteding correct te evalueren (onder andere: te voorziene organisatie, plattegrond, mogelijkheden voor opslag en toegang alsook het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld). Deze opdracht omvat : - de levering van alle grondstoffen en ingrediënten - het bereiden van de ontbijten, middagmalen, vieruurtjes en avondmalen voor de 70 bewoners van het WZC Ter Lembeek. - het bereiden van de middagmalen voor de gebruikers van het restaurant van het lokaal dienstencentrum Ter Lembeek - het bereiden van de (occasionele) feestmaaltijden die georganiseerd worden in het restaurant van het lokaal dienstencentrum Ter Lembeek (t.b.v. verbonden clubs). 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-21 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: het besteknummer (2019-DC-01) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.De drager overhandigt de offerte aan de dienst beleidsondersteuning (2de verdieping, Dhr De Rycke Bert) van de gemeente Wielsbeke op bovenstaand adres.De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken uiterlijk op 21 juni 2019 om 10.30 uur, hetzij bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres.De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 toe te passen.Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.Plaatsbezoek vereist: De bezoeken gebeuren enkel op afspraak. Hiervoor kan u contact opnemen met Dirk Cottenier op het nummer 056 67 45 03 .

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van state
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-20